Förskolans egna mål och speciella inriktning

Vi har hämtat inspiration från Reggio Emilia pedagogikens barnsyn och ser barnen som kompetenta medupptäckare. I en inspirerande miljö får barnen använda sin fantasi och kreativitet både ute och inne. Barnen får utforska världen i sin egen takt för att hinna reflektera och smälta det vi upplevt. De får även koppla av och vila.

Vi är ute varje dag på vår fina gård eller på utflykter till vår omgivning. Personalen har friluftsfrämjarutbildning och bedriver skogsgrupper i egen regi, då i smågrupper anpassade till barnens mognad och ålder. Andra aktiviteter är skridskoåkning (för de äldre) musik, dans, drama, dockteater, teater, och barnens egen ”Vårteaterföreställning”.

Vår kock ger oss god och näringsriktig mat som lagas från grunden. Föräldrars delaktighet och nära samarbete ökar gemenskapen och gör att alla känner varandra på ett naturligt sätt.

Hur arbetar vi för att nå läroplanens mål?

 • Med välutbildade och engagerade pedagoger bemöter vi barnens behov och intressen.
 • Pedagogerna tar tillvara och integrerar lärandet under alla delar av vardagen. Då ges ständig möjlighet till utveckling och lärande i t.ex. motorik, språk och matematik.
 • Barnen delas upp i mindre grupper så alla blir sedda och får möjlighet att delge varandra sina tankar och idéer.
 • Pedagogerna fångar upp barnens intressen och ge dem nya utvecklande utmaningar.
 • Efter intresse och mognad tas barnens idéer tillvara i bl.a. teman.
 • Med en inspirerande miljö som anpassas efter gruppens behov.
 • Förskolechefen ansvarar för verksamheten och föräldrarna för driften av förskolan.

Förskolans utvärdering

 • Intervjuer och utvärderingar med barnen efter mognad.
 • Uppföljning av verksamheten på avdelningsmöte varje vecka, månadsvis på APT-möten samt i slutet av varje termin med pedagogerna.
 • Styrelsemöten, utvecklingssamtal, kundundersökningar och i den dagliga kontakten med föräldrar.

Information om utveckling och lärande

 • Kontinuerlig pedagogisk dokumentation.
 • Utvecklingssamtal varje termin.
 • Barnens utvecklingspärmar.
 • Funderingar och problem tas upp direkt när de uppkommer för att på ett snabbt sätt kunna tas tag i och lösas.